Školné

Proč školné?

Jsme soukromá střední škola, což s sebou kromě výhod v podobě individuálního přístupu ke studentům a dobrého personálního i materiálního zabezpečení přináší jednu nevýhodu oproti státním školám a tou je platba školného. Problematiku financování soukromých škol podrobně upravuje školský zákon a zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Zjednodušeně řečeno dostává každá soukromá škola, která splní náročné podmínky a kritéria ( jejichž splnění se ověřuje prostřednictvím pravidelných účetních auditů a kontrol České školní inspekce) příspěvek ze státního rozpočtu. Výše příspěvku, označovaného též jako normativ, se odvozuje od počtu studentů a tento příspěvek je primárně určen na mzdy učitelů. Další finance nutné pro chod školy, nákup vybavení, pomůcek, atd… si musí škola opatřit sama – prostřednictvím školného.

Další výdaje spojené se studiem

V průběhu studia hradíme studentům na rozdíl od státních škol většinu výtvarných potřeb nutných pro jejich práci. Jsou to papíry, čtvrtky, tiskařské barvy, fólie, atd… Studenti mohou využívat barevných laserových a inkoustových tiskáren a řezacího plotteru. Sami si pořizují tužky, pastelky, křídy, štětce.

Dále se platí cestovné na výletech a exkurzích, což se v rámci třídy řeší formou příspěvků do třídního fondu.

Roční školné

Od roku 2004 jej udržujeme na částce 20.000,- Kč.

Hradí se:

V jedné splátce ve výši 20 000,- Kč splatné v prvním školním roce do 14ti dnů po obdržení zprávy o přijetí studenta a v dalších školních letech vždy do 15. června,
nebo
ve dvou splátkách po 10 000,- Kč splatných v prvním školním roce do 14ti dnů po obdržení zprávy o přijetí studenta a do 15. ledna, v dalších školních letech vždy do 15. června a 15. ledna.

Školné se hradí převodem na účet č. 7562690287/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta bez lomítka.

Školné lze v průběhu školního roku jednostranně zvýšit jen na základě prokazatelného růstu nákladů na zajištění řádného chodu školy nebo z důvodu snížení státní dotace na provoz školy.